Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
Grad Mostar
JU Srednja građevinska škola Mostar

Na osnovu članova 62. i 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK („Sl. novine HNK“ broj: 7/21), člana 36. Pravila JU Srednje građevinske škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-1700/21 od 5.1.2022. godine i odluke Školskog odbora broj: 05-04-34-125-1/22 od 17.1.2022. godine, raspisuje se

JAVNI K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos

A) Na neodređeno vrijeme
1. Profesor predmeta Bosanski jezik i književnost 1 izvršilac (8 časova sedmično)
2. Profesor predmeta Informatika 1 izvršilac (8 časova sedmično
3. Profesor likovne grupe predmeta 1 izvršilac (14 časova sedmično)
4. Profesor građevinske grupe predmeta 1 izvršilac (6 časova sedmično)

B) na određeno vrijeme do 30.6.2022. godine

1. Profesor predmeta Engleski jezik 1 izvršilac (8 časova sedmično)
2. Profesor predmeta Bosanski jezik i književnost 1 izvršilac (5 časova sedmično)
3. Profesor predmeta Njemački jezik 1 izvršilac (16 časova sedmično)
4. Profesor predmetaTurski jezik 1 izvršilac (10 časova sedmično)
5. Profesor predmeta Matematika 1 izvršilac (19 časova sedmično)
6. Profesor predmeta Matematika 1 izvršilac (9 časova sedmično)
7. Profesor predmeta Fizika 1 izvršilac (5 časova sedmično)
8. Profesor predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvršilac (16 časova sedmično)
9. Profesor predmeta Islamska vjeronauka 1 izvršilac (3 časa sedmično)
10. Profesor predmeta Demokratija i ljudska prava 1 izvršilac (10 časova sedmično)
11. Profesor likovne grupe predmeta 1 izvršilac (22 časa sedmično)
12. Profesor građevinske grupe predmeta 3 izvršioca (3×20 časova sedmično)
13. Profesor građevinske grupe predmeta 1 izvršilac (14 časova sedmično)
14. Profesor arhitektonske grupe predmeta 2 izvršioca (2×20 časova sedmično)
15. Profesor arhitektonske grupe predmeta 1 izvršilac (11 časova sedmično)
16. Profesor geodetske grupe predmeta 1 izvršilac (4 časa sedmično)
17. Nastavnik praktične nastave 1 izvršilac (12 časova sedmično)
18. Profesor predmeta Hemija 1 izvršilac (3 časa sedmično)
19. Profesor predmeta Biologija 1 izvršilac (2 časa sedmično)
20. Profesor ekonomske grupe predmeta 1 izvršilac (8 časova sedmično)
21. Sekretar 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
22. Računovođa – administrativni radnik 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
23. Radnik na održavanju čistoće 1 izvršilac (puno radno vrijeme)

Pored općih, Zakonom predviđenih uslova za zasnivanje radnog odnosa (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin BiH, da protiv njega nije pokrenut postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima BiH, da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Stav 1. Ustava BiH, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje) , kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene važećim Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, važećim Nastavnim planom i programom, Unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta, te ostalim normativnim aktima Škole i to:

– za radna mjesta pod A) redni brojevi 1., 2., 3., 4., i radna mjesta po B) redni brojevi 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19. i 20..: odgovarajuća visoka stručna sprema (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova;

– za radno mjesto pod rednim brojem 10.: završena obuka za realizaciju sadržaja iz predmeta demokratija i ljudska prava za srednje škole, kod organa nadležnog za obuku;

– za radno mjesto pod rednim brojem 9.: certifikat za obavljanje poslova vjeroučitelja izdat od Rijaseta Islamske zajednice u BiH;

– za radno mjesto pod rednim brojem 17.: odgovarajuća stručna sprema (VŠS – VI stepen ili prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja sa 180 ECTS bodova, VKV – V stepen, SSS – IV stepen – zvanje građevinski tehničar ili arhitektonski tehničar);

– za radno mjesto pod rednim brojem 21.: odgovarajuća stručna sprema VŠS (VI stepen) ili VSS (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ili 240 ECTS bodova (prioritet imaju kandidati pravne struke),

– za radno mjesto pod rednim brojem 22.: ekonomska škola, upravna škola, gimnazija, (SSS – IV stepen),

– za radno mjesto pod rednim brojem 23.: završena osnovna škola.

Uz potpisanu prijavu na konkurs (obavezno navesti adresu, kontakt telefon i e-mail adresu), sa naznakom pozicije na koju se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni priložiti

obaveznu dokumentaciju:
– kraću biografiju,
– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

Pored obavezne dokumentacije kandidati trebaju dostaviti i dodatnu dokumentaciju predviđenu Poslovnikom o radu konkursne komisije JU Srednje građevinske škole (ukoliko istu posjeduju):
– uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih u toku školovanja na oba ciklusa studiranja relevantnog za obavljanje poslova koji se traže konkursom,
– uvjerenje o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
– uvjerenje o radnom stažu na poslovima neposrednog odgojno-obrazovnog rada u odgojno-obrazovnim ustanovama,
– uvjerenje o radnom stažu na poslovima van neposrednog odgojno-obrazovnog rada, sa stručnom spremom koja se traži konkursom,
– dokaz o položenom stručnom ispitu

Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“ broj: 6/18) prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju lica iz člana 1. Zakona, ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

Navedenu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti originalnu, ili uredno ovjerenu fotokopiju.

S kandidatima koji ispunjavaju tražene uslove obavit će se intervju u skladu s Poslovnikom o radu Konkursne komisije. O terminu održavanja intervjua kandidati će biti obavješteni putem e-maila. Kandidati su dužni e-mailom potvrditi da su primili pomenutu obavijest.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. (Prijave koje sadrže svu propisanu obaveznu dokumentaciju smatrat će se potpunim.)
Priložena dokumentacija se neće vraćati.

Izabrani kandidati dužni su, prije zaključivanja ugovora o radu, dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, izdato od nadležne zdravstvene ustanove, uvjerenje o nekažnjavanju (dokumenti ne stariji od 6 mjeseci).

Kandidati sve informacije vezane za konkurs mogu dobiti na kontakt telefon 036 551 456.

Prijave na konkurs slati isključivo poštom na adresu:

JU Srednja građevinska škola Mostar
Konak bb
88000 Mostar

Sa naznakom „Prijava na konkurs – za konkursnu komisiju“