Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

Grad Mostar

JU Srednja građevinska škola Mostar

Školski odbor

 

Na osnovu članova 62. i  96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK  („Sl. novine HNK“ broj: 5/19), člana 36. Pravila JU Srednje građevinske škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-1415-3/20 od 01.09.2020. godine i odluke Školskog odbora broj: 0504-30- 1191/20  od  04.12.2020. godine, raspisuje se

 

JAVNI  K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

na određeno vrijeme  do 15.07.2021. godine

 

 

  1. Radnik na održavanju čistoće 1 izvršilac   (puno radno vrijeme)

 

 

Pored općih, Zakonom predviđenih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene važećim Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, važećim Nastavnim planom i programom, Unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta, te ostalim normativnim aktima Škole i to:

 

–  završena Osnovna škola.

 

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs (obavezno navesti adresu, kontakt telefon i e-mail adresu), sa naznakom pozicije na koju se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:

– kraću biografiju,

– dokaz  o odgovarajućoj stručnoj spremi,

– izvod iz matične knjige rođenih (u skladu sa zakonom),

– uvjerenje o državljanstvu (u skladu sa zakonom),

– uvjerenje o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

– uvjerenje o radnom stažu sa stručnom spremom koja se traži konkursom, sa AM-dešifracijom, izdato od Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje ili uvjerenje izdato od strane prethodnih i trenutnih  poslodavaca.

 

Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“ broj: 6/18) prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju lica iz člana 1. Zakona, ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

 

Navedenu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti originalnu, ili uredno ovjerenu fotokopiju (ne stariju od 6 mjeseci).

 

S kandidatima koji ispunjavaju tražene uslove obavit će se intervju u skladu s Poslovnikom o radu Konkursne komisije sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos. O terminu intervjua kandidati će biti obavješteni putem e-maila.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Priložena dokumentacija se neće vraćati.

 

Izabrani kandidati dužni su, prije zaključivanja ugovora o radu, dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, izdato od nadležne zdravstvene ustanove, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (dokumenti ne stariji od 6 mjeseci).

 

Kandidati sve informacije vezane za konkurs mogu dobiti na kontakt telefon  036 551 456.

 

Prijave na konkurs slati isključivo poštom na adresu:

 

JU Srednja građevinska škola Mostar

Konak bb

88000 Mostar

 

Sa naznakom „Prijava na konkurs – za konkursnu komisiju“