Konkurs za upis redovnih učenika u prvi (I) razred u školskoj 2019/2020. godini

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

Grad Mostar

                    JU Srednja građevinska škola Mostar

                Mostar, Ulica Konak bb; tel/fax: 036 551 456

 

 

Broj: 05-01-40-458/18

Mostar, 17.6.2019. godine

 

Na osnovu člana 68. i 69. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj: 8/00,4/04,5/04 i 8/06) i Konkursa za upis redovnih učenika u prvi (I) razred u školskoj 2016/2017. godini koji je raspisalo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, JU Srednja građevinska škola Mostar u Mostaru objavljuje

 

 

KONKURS

za upis redovnih učenika u prvi (I) razred

u školskoj 2019/2020. godini

 

 

  1. A) Plan upisa u prvi (I) razred u školskoj 2019/2020. godini u JU Srednjoj građevinskoj školi Mostar je slijedeći:

ČETVEROGODIŠNJI  PROGRAM                                            

–  tehničar dizajner enterijera

–  arhitektonski tehničar EU-VET 2                                                    100 učenika

–  građevinsko-informatički tehničar                                

–  geodetski tehničar EU-VET 2

–  likovni dizajner tehničar

           

TROGODIŠNJI PROGRAM

–  keramičar-teracer EU-VET 2                            

–  zidar-fasader          EU-VET 2

–  dekorater zidnih površina                                  

 

  1. B) R O K O V I

Prijavljivanje i izbor kandidata vrši se u tri upisna roka kako slijedi:

I Prvi upisni rok:

Prijava kandidata                                                   24.6.2019. godine od 8,00 do 12,00 sati

 

Objava rezultata na školskoj oglasnoj tabli i       

upis kandidata                                                         25.6.2019. godine od 8,00 do 12,00 sati      

 

II Drugi upisni rok

Prijava kandidata                                                     27.6.2019. godine od 8,00 do 12,00 sati

 

Objava rezultata na školskoj oglasnoj tabli i       

Upis kandidata                                                        28.6.2019. godine  od 8,00 do 12,00 sati

 

 

III       Treći upisni rok

Prijava kandidata                                                    26.8.2019. godine  od 8,00 do 12,00 sati

Objava rezultata na školskoj oglasnoj tabli i       

Upis kandidata                                                        27.8.2019. godine  od 8,00 do 12,00 sati

 

Učenik u jednom upisnom roku može konkurisati samo u jednoj školi, odnosno vrsti programa, gdje prilaže originalne svjedodžbe i uvjerenja.

 

Pravo prijave na Konkurs za upis u prvi (I) razred srednje škole pod jednakim uslovima imaju učenici koji su završili osnovnu školu u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godine uz odobrenje Nastavničkog vijeća.

Učenici s posebnim potrebama na osnovu odgovarajućeg rješenja i stručnog mišljenja imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.

 

Kandidat prilaže na konkurs za upis:

  1. prijavu na konkurs (obrazac dostupan u školi);
  1. izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list;
  2. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;
  3. uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u petom (V), šestom (VI) i sedmom (VII) razredu

za kandidate koji su završili osmogodišnje obrazovanje, odnosno šestom(VI), sedmom

(VII) i osmom (VIII) razredu za kandidate koji su završili devetogodišnje  obrazovanje;

  1. druge relevantne dokumente

 

Relevantni predmeti za izbor kandidata:

Područje rada/zanimanje: arhitektonski tehničar, građevinski informatički tehničar i geodetski tehničar su: bosanski jezik, strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura

Područje rada/zanimanje:tehničar dizajner enterijera i likovni dizajner enterijera su: bosanski jezik, strani jezik, matematika, likovna kultura, tehnička kultura

Područje rada/zanimanje: keramičar-teracer i dekorater zidnih površina su: bosanki jezik, matematika, fizika, tehnička kultura.

Navedeni predmeti se boduju pri izboru učenika, a podvučeni predmeti su odlučujući ukoliko dva ili više učenika imaju jednak broj bodova.

Sastavni dio konkursa za upis redovnih učenika u prvi (I) razred u školskoj 2019/2020. godini u JU Srednjoj građevinskoj školi Mostar su Kriteriji za upis redovnih učenika u prvi (I) razred srednjih škola u školskoj 2019/2020. godini koji je raspisalo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a (u prilogu).

 

 

 

Direktorica

 

Sanela Mesihović, dipl.ing.građ.