Konkurs za izbor i imenovanje direktora škole

Na osnovu člana 55. i 62. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a broj: 8/00,4/04, 5/04 i 8/06“), Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola  („Službene novine HNK-a broj 2/05“), članova 39., 40., 41., 42., i 43. Pravila Javne ustanove Srednje građevinske škole Mostar broj:05-58/07 od 05.02.2007.godine, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a za raspisivanje konkursa za izbor i imenovanje direktora škole broj: 05-02-30-818/20 od 28.05.2020. godine, i Odluke Školskog odbora Javne ustanove Srednje građevinske  škole Mostar broj: 05-04-36-472/20 od 12.06.2020. godine Školski odbor Javne ustanove Srednje građevinske škole Mostar raspisuje:

 

K O N K U R S

Za izbor i imenovanje direktora škole

Za direktora srednje škole može biti imenovana osoba koja pored opštih zakonskih uslova ispunjava i posebne uslove:

 1. Završena VSS;
 2. Ispunjava uslove za nastavnika u skladu sa Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju i drugim propisima;
 3. Ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgojno – obrazovnim poslovima u srednjoj školi;
 4. Nije krivično kažnjavana;
 5. Da nije zaposlena na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa;
 6. Nije u rodbinskoj vezi do drugog stepena sa bilo kojim članom Školskog odbora Javne ustanove Srednje građevinske škole Mostar.

 

Direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs (obavezno navesti adresu stanovanja i kontakt telefon) kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 • Biografija,
 • Diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Potvrda o radnom iskustvu,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju(ne starije od 3 mjeseca),
 • Ovjerene izjave o ispunjavanju posebnih uslova za imenovanje iz tačaka 5. i 6. ovog konkursa.
 • Program rada za period koji se bira,
 • Potvrda/ uvjerenje o pripadnosti kategorijama poginulih, umrlih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida ili članova porodica umrlih ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, ukoliko kandidat pripada tim kategorijama izdato od nadležnog organa (Dokumentacija po čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK-a („Sl. Novine HNK-a broj 06/18“)),

 

Napomena: Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu čl. 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (Sl. novine HNK br. 06/18) ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog  informisanja.

Školski odbor će u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke, pismenim putem obavijestiti sve kandidate konkursa, o odluci o imenovanju direktora.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na konkurs slati putem pošte na adresu:

 

JU SREDNJA GRAĐEVINSKA ŠKOLA MOSTAR

Konak bb

88 104 Mostar

sa naznakom “Prijava na konkurs – ne otvarati”

 

Predsjednica  Školskog odbora