Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

Grad Mostar

JU Srednja građevinska škola Mostar

Školski odbor

 

 

Na osnovu članova 62. i  96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK  („Sl. novine HNK“ broj: 5/19), člana 36. Pravila JU Srednje građevinske škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-397/21 od 02.03.2021. godine i odluke Školskog odbora broj: 0504-30-69 /21  od  05.03.2021. godine, raspisuje se

 

JAVNI  K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

na određeno vrijeme  do 15.07.2021. godine

 

 

  1. Profesor fizike                       1 izvršilac  (5 časova sedmično)
  2. Profesor demokratije i ljudskih prava                                            1 izvršilac  (6 časova sedmično)
  3. Nastavnik praktične nastave za zanimanje keramičar-teracer 1 izvršilac  (6 časova sedmično)

 

Pored općih, Zakonom predviđenih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene važećim Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, važećim Nastavnim planom i programom, Unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta, te ostalim normativnim aktima Škole i to:

 

– za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. odgovarajuća visoka stručna sprema (VII stepen),  odnosno  visoko  obrazovanje  prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova;

 

– za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2., i  3., položen stručni ispit;

 

– za radno mjesto pod rednim brojem 2.: završena obuka  za realizaciju sadržaja iz predmeta demokratija i ljudska prava za srednje škole, kod organa nadležnog za obuku;

 

– za radno mjesto pod rednim brojem 3.: odgovarajuća stručna sprema (VŠS – VI stepen ili prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja sa 180 ECTS bodova , VKV – V stepen, SSS – IV stepen – zvanje građevinski tehničar ili arhitektonski tehničar);

 

Uz  potpisanu prijavu na konkurs  (obavezno navesti adresu, kontakt telefon i e-mail adresu), sa naznakom pozicije na koju se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:

– kraću biografiju,

– dokaz  o odgovarajućoj stručnoj spremi,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu

– izvod iz matične knjige rođenih (u skladu sa zakonom),

– uvjerenje o državljanstvu (u skladu sa zakonom),

– uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih u toku školovanja za sve cikluse studiranja relevantnog za obavljanje  poslova koji se traže konkursom,

– uvjerenje o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

– uvjerenje o radnom stažu na poslovima neposrednog odgojno-obrazovnog rada u odgojno-obrazovnim ustanovama,

– uvjerenje o radnom stažu  na poslovima van neposrednog odgojno-obrazovnog rada, sa stručnom spremom koja se traži konkursom, te

– ostale relevantne dokumente u skladu sa posebnim uslovima.

 

Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“ broj: 6/18) prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju lica iz člana 1. Zakona, ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

 

Navedenu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti originalnu, ili uredno ovjerenu fotokopiju (ne stariju od 6 mjeseci).

 

S kandidatima koji ispunjavaju tražene uslove obavit će se intervju u skladu s Poslovnikom o radu Konkursne komisije. O terminu intervjua kandidati će biti obaviješteni putem e-maila.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Priložena dokumentacija se neće vraćati.

 

Izabrani kandidati dužni su, prije zaključivanja ugovora o radu, dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, izdato od nadležne zdravstvene ustanove, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (dokumenti ne stariji od 6 mjeseci).

 

Kandidati sve informacije vezane za konkurs mogu dobiti na kontakt telefon  036 551 456.

 

Prijave na konkurs slati isključivo poštom na adresu:

 

JU Srednja građevinska škola Mostar

Konak bb

88000 Mostar

 

Sa naznakom „Prijava na konkurs – za konkursnu komisiju“