Edukacijske radionice u svrhu prevencije ovisnosti o pušenju

U sklopu projekta Federalnog ministarstva zdravstva, “Prevencija četiri riziko faktora po zdravlje stanovništva” naša Škola je zajedno sa JU Srednjom tekstilnom i poljoprivrednom školom Mostar odabrana za dodjelu grant sredstava za projekat pod nazivom “Mijenjamo svoje misli kako bi mijenjali svoju okolinu”  sa posebnim fokusom na konzumiranje duhana.

Nakon inicijalnog ispitivanja stavova učenika uslijedile su prve edukacijske i socijalizacijske radionice sa učenicima, koje se bave pojmom ovisnosti (sa posebnim fokusom na ovisnost o pušenju), time kako dolazi do razvoja ovisnosti i na koji način se može prevenirati. Ove radionice trebaju da posluže kao  uvod u literarne i likovne radionice , kada će učenici dobiti priliku da na kreativan način izraze svoja mišljenja i  stavove  a sve u svrhu izgradnje buduće kampanje i definiranja aktivnosti škole koje se tiču prevencije ovisnosti o pušenju.

WP_20190509_15_00_29_Pro - Copy WP_20190509_15_00_29_Pro WP_20190509_15_07_01_Pro WP_20190509_15_07_05_Pro WP_20190509_15_07_24_Pro WP_20190509_15_13_03_Pro WP_20190509_15_14_26_Pro WP_20190509_15_21_06_Pro WP_20190509_15_22_19_Pro WP_20190509_15_25_11_Pro WP_20190509_15_25_27_Pro WP_20190513_11_08_09_Pro WP_20190514_17_25_31_Pro WP_20190514_17_31_02_Pro
<
>

 

Sajam knjiga Sarajevo

I ove godine naši učenici zajedno sa profesorima posjetili su Sajam knjiga u Sarajevu. Sajam posjećujemo svake godine kako bismo obnovili knjižni fond naše biblioteke stručnom literaturom i školskom lektirom.

57319759_1385251344949861_278704130099249152_n 57238949_1385251548283174_7770656944494215168_n 57113120_1385251141616548_1133563949564821504_n 57456999_1385250988283230_13570498927525888_n 57503837_1385251974949798_8262705431764271104_n 57612555_1385252168283112_2466323521630896128_n 57674161_1385251448283184_6157868086004285440_n
<
>

Turnir u malom nogometu

Naša Škola, po treći put je organizovala turnir u malom nogometu povodom prvog marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. 
Učesnici turnira, osim učenika naše Škole, bili su i učenici desetak osnovnih škola sa područja Grada Mostara koje nastavu izvode po bosanskom planu i programu.Nastavi čitati

Nagradni konkurs „Marko Vego“

Naša učenica Nikšić Lejla je uzela učešće na Nagradnom Konkursu na temu „Marko Vego, arheolog i historičar”, te osvojila drugu nagradu. Čestitamo Lejli i profesoru Pala Nermanu.

Winterville

U periodu od 17 – 23. 12. 2018. godine naša Škola zajedno sa Srednjom građevinskom školom Jurja Dalmatinca i Srednjom školom likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića je bila domaćin kućice broj jedan u Winterville -u, gdje ste mogli kupiti kreativne proizvode nastale vrijednim ručicama naših učenika.

Nastavi čitati

Konkurs za prijem zaposlenika

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar

Javna ustanova Srednja građevinska škola Mostar

Školski odbor

Na osnovu člana 96.Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (« Službene novine HNK-a“, broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 36. Pravila JU Srednje građevinske škole Mostar i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, broj: 05-02-36-2178/18 od 10.12.2018. godine, te na osnovu odluke Školskog odbora JU Srednje građevinske škole Mostar broj: 05-04-36-891/18 od 28.12.2014.godine raspisuje se

            K O N K U R S

                                                                       za prijem zaposlenika

A.) Na neodređeno vrijeme

      1. Profesor bosanskog jezika i književnosti  ———-1 izvršilac ( 10 časova sedmično)  

      2. Profesor građevinske grupe predmeta—————-1 izvršilac (12 časova sedmično)   

B.) Na određeno radno vrijeme (15.7.2019.godine)

1. Profesor matematike————————————–   1 izvršilac ( 17 časova sedmično)

2. Profesor fizike ——————————————–   1 izvršilac  ( 5 časova sedmično)

3. Profesor informatike ————————————-   1 izvršilac  ( 8 časova sedmično)

4. Profesor za  predmet demokratija i ljudska prava—–  1 izvršilac  ( 4 časa sedmično)

5. Profesor hemije ——————————————-   1 izvršilac  ( 3 časa sedmično)

6. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja————–   2 izvršioca ( 12 časova sedmično)

7. Profesor likovne grupe predmeta- ———————-   1 izvršilac  ( 4 časa sedmično)

8. Profesor građevinske grupe predmeta——————– 1izvršilac   ( 20 časova sedmično)

9. Profesor arhitektonske grupe predmeta—————— 1 izvršilac  ( 20 časova sedmično)

10.Profesor arhitektonske grupe predmeta—————— 1 izvršilac (14 časova sedmično)

11.Profesor bosanskog jezika i književnosti—————–1 izvršilac  ( 4 časa sedmično)

12.Profesor geodetske grupe predmeta ———————-1 izvršilac   (4 časa sedmično)

13.Profesor ekonomske grupe predmeta ———————1 izvršilac  (4 časa sedmično)

14. Profesor biologije—————————————— 1 izvršilac   ( 2 časa sedmično)

15. Profesor likovne grupe predmeta- ———————- 1 izvršilac   ( 8 časova sedmično)

16. Sekretar—————————————————– 1 izvršilac    ( puno radno vrijeme)

C) Na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a majduže do 15.07.2019. godine

1. Profesor građevinske grupe predmeta   —————–  1 izvršilac ( 20 časova sedmično)

 

Pored općih Zakonom predviđenih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i  posebne uslove predviđene važećim Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, važećim Nastavnim planom i programom i  normativnim aktima Škole.

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs sa tačno naznačenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje (navesti adresu , broj telefona i e-mail adresu),  kandidati su dužni priložiti:

      kraću biografiju

      diplomu – dokaz o stručnoj spremi

      izvod iz matične knjige rođenih

          uvjerenje o državljanstvu ,  ne starije od 6 (šest) mjeseci

          uvjerenje o položenom stručnom ispitu

          uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih u toku školovanja ( u prosjek ulazi i ocjena odbrane diplomskog rada)

          uvjerenje o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom

          uvjerenje o radnom stažu u odgojno-obrazovnim ustanovama na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži konkursom

          uvjerenje o radnom stažu ostvarenom  van odgojno-obrazovnih  ustanova  na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži konkursom

          dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica, te osoba sa nvaliditetom.

Izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nekažnjavanju  i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ( ne starije od 3 mjeseca) prije zaključivanja ugovora o radu.

Navedenu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti originalnu ili uredno ovjerenu fotokopiju.

Sa kandidatima koji ispunjavaju tražene uslove obavit će se intervju u skladu sa Poslovnikom o radu Konkursne komisije. O terminu intervjua kandidati će biti obavješteni telefonski ili e-mailom.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Priložena dokumentacija se neće vraćati.

Prijave na konkurs slati na adresu:

JU Srednja građevinska škola Mostar,

za Školski odbor  (prijava na konkurs)

Konak bb, Mostar