Winterville

U periodu od 17 – 23. 12. 2018. godine naša Škola zajedno sa Srednjom građevinskom školom Jurja Dalmatinca i Srednjom školom likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića je bila domaćin kućice broj jedan u Winterville -u, gdje ste mogli kupiti kreativne proizvode nastale vrijednim ručicama naših učenika.

Nastavi čitati

Konkurs za prijem zaposlenika

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar

Javna ustanova Srednja građevinska škola Mostar

Školski odbor

Na osnovu člana 96.Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (« Službene novine HNK-a“, broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 36. Pravila JU Srednje građevinske škole Mostar i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, broj: 05-02-36-2178/18 od 10.12.2018. godine, te na osnovu odluke Školskog odbora JU Srednje građevinske škole Mostar broj: 05-04-36-891/18 od 28.12.2014.godine raspisuje se

            K O N K U R S

                                                                       za prijem zaposlenika

A.) Na neodređeno vrijeme

      1. Profesor bosanskog jezika i književnosti  ———-1 izvršilac ( 10 časova sedmično)  

      2. Profesor građevinske grupe predmeta—————-1 izvršilac (12 časova sedmično)   

B.) Na određeno radno vrijeme (15.7.2019.godine)

1. Profesor matematike————————————–   1 izvršilac ( 17 časova sedmično)

2. Profesor fizike ——————————————–   1 izvršilac  ( 5 časova sedmično)

3. Profesor informatike ————————————-   1 izvršilac  ( 8 časova sedmično)

4. Profesor za  predmet demokratija i ljudska prava—–  1 izvršilac  ( 4 časa sedmično)

5. Profesor hemije ——————————————-   1 izvršilac  ( 3 časa sedmično)

6. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja————–   2 izvršioca ( 12 časova sedmično)

7. Profesor likovne grupe predmeta- ———————-   1 izvršilac  ( 4 časa sedmično)

8. Profesor građevinske grupe predmeta——————– 1izvršilac   ( 20 časova sedmično)

9. Profesor arhitektonske grupe predmeta—————— 1 izvršilac  ( 20 časova sedmično)

10.Profesor arhitektonske grupe predmeta—————— 1 izvršilac (14 časova sedmično)

11.Profesor bosanskog jezika i književnosti—————–1 izvršilac  ( 4 časa sedmično)

12.Profesor geodetske grupe predmeta ———————-1 izvršilac   (4 časa sedmično)

13.Profesor ekonomske grupe predmeta ———————1 izvršilac  (4 časa sedmično)

14. Profesor biologije—————————————— 1 izvršilac   ( 2 časa sedmično)

15. Profesor likovne grupe predmeta- ———————- 1 izvršilac   ( 8 časova sedmično)

16. Sekretar—————————————————– 1 izvršilac    ( puno radno vrijeme)

C) Na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a majduže do 15.07.2019. godine

1. Profesor građevinske grupe predmeta   —————–  1 izvršilac ( 20 časova sedmično)

 

Pored općih Zakonom predviđenih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i  posebne uslove predviđene važećim Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, važećim Nastavnim planom i programom i  normativnim aktima Škole.

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs sa tačno naznačenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje (navesti adresu , broj telefona i e-mail adresu),  kandidati su dužni priložiti:

      kraću biografiju

      diplomu – dokaz o stručnoj spremi

      izvod iz matične knjige rođenih

          uvjerenje o državljanstvu ,  ne starije od 6 (šest) mjeseci

          uvjerenje o položenom stručnom ispitu

          uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih u toku školovanja ( u prosjek ulazi i ocjena odbrane diplomskog rada)

          uvjerenje o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom

          uvjerenje o radnom stažu u odgojno-obrazovnim ustanovama na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži konkursom

          uvjerenje o radnom stažu ostvarenom  van odgojno-obrazovnih  ustanova  na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži konkursom

          dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica, te osoba sa nvaliditetom.

Izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nekažnjavanju  i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ( ne starije od 3 mjeseca) prije zaključivanja ugovora o radu.

Navedenu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti originalnu ili uredno ovjerenu fotokopiju.

Sa kandidatima koji ispunjavaju tražene uslove obavit će se intervju u skladu sa Poslovnikom o radu Konkursne komisije. O terminu intervjua kandidati će biti obavješteni telefonski ili e-mailom.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Priložena dokumentacija se neće vraćati.

Prijave na konkurs slati na adresu:

JU Srednja građevinska škola Mostar,

za Školski odbor  (prijava na konkurs)

Konak bb, Mostar

Dan državnosti

23. 11. 2018. godine naši učenici su u pratnji profesora Džolota Adnana i Kasumović Mirze posjetili Stari grad u Blagaju, te na taj način obilježili Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Prilikom dolaska na tvrđavu bio je upriličen čas historije, na kojem su učenici bili informirani o historijskoj važnosti ovog nacionalnog spomenika a sve to u kontekstu ovog državnog praznika. Povodom ovog praznika u školi je održan Turnir u stonom tenisu.

Posjeta Sajmu knjige u Beogradu

Ove godine naša Škola je posjetila Međunarodni beogradski sajam knjige u Beogradu. Iako je ovo bio glavni povod posjete glavnom gradu Srbije iskoristili smo priliku kao bi posjetili poznate znamenitosti Grada kao što su Hram Svetog Save i Kuću cvijeća u Beogradu gdje su učenici imali priliku da se upoznaju sa drugom konfesijom, kulturom i običajima. Ovo je još jedna u nizu aktivnosti koja je realizirana u sklopu ETOS inicijative.

43544667_1265891810219149_8828160721213718528_n 44981047_1265892090219121_2829920510719033344_n 45000679_1265891700219160_1888903269338578944_n 45026506_1265891956885801_937491429712723968_n 45047202_1265892353552428_4872313777934041088_n 45081518_1265892070219123_6156223061990309888_n
<
>

Takmičenje u atletici

Na takmičenju srednjih škola u atletici (I kolo) naš učenik Benjamin Pripo je bacio kuglu 11.55 metara i time zauzeo treće mjesto u disciplini bacanje kugle. Čestitamo učeniku i profesorici Sanji Bajgorić na njenom zalaganju.

44093878_1256528971155433_2700926944714686464_n 44091735_1256529071155423_4971703800814370816_n 44022917_1256528871155443_610561182020927488_n
<
>