16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA

U srijedu, 12.10., održali smo radionicu za djevojke. Razgovarali smo o vrstama nasilja, zašto ih je bitno prepoznati i kako pravilno reagovati. Dobili smo i mnogo korisnih informacija o Sigurnoj kući, koja je utočište za žene
– žrtve nasilja. Radionicu je vodila gospođa Arnela Buzaljko, članica i glasnogovornica udruženja Žena BiH.
Radionicu za mladiće, 3.12., vodio je program menadžer organizacije Youth power, Nedim Mičijević. Sa momcima smo razgovarali o tome zašto nasilje nikada nije najbolje rješenje i koji su drugi načini reagovanja. Projekat je realizovan u sklopu #ETOS inicijative, koju podržava TPO fondacija. Izvedbu su omogućili Youth power/snaga mladih i udruženje Žena BiH.

129554938_1939356849539305_7779700778670946473_n 129626783_1939356686205988_2561176266832576813_n 130140033_1939356709539319_3310083885275935835_n 130273499_1939356732872650_6456212868298834145_n
<
>

Literarno takmičenje

Danas je naša učenica Irma Premilovac dobila nagradu Pedagoškog zavoda, za osvojeno treće mjesto na literarnom takmičenju pod nazivom “Ljubavni motivi u književnom opusu Hamze Hume”. I bez ovog uspjeha, Irma zaslužuje sve pohvale, kao izuzetna, vrijedna i odgovorna djevojka. Čestitamo prije svega Irmi, ali i njenim roditeljima i profesorici bosanskog jezika, Anesi Bašić! Takođe, pohvaljujemo učenice Amnu Mustafić i Enu Idrizović za izuzetne radove s kojim su se predstavile na ovom takmičenju.

Donacija računara izuzetne konfiguracije

Danas imamo dvostruki razlog za sreću:
Prvi – dobili smo donaciju – računar izuzetne konfiguracije, monitor i tastaturu.
Drugi – sretni smo što smo se ponovo uvjerili da postoji mnogo dobrih i nesebičnih ljudi koji su bez razmišljanja spremni pomoći.
Od sveg srca zahvaljujemo građevinskoj kompaniji Hering d.d. Široki Brijeg i njenom direktoru, gospodinu Ladislavu Bevandi, na ovom velikodušnom poklonu.
Takođe, zahvalnost dugujemo i gospođi Ameli Drežnjak, voditelju upravljanja ljudskim potencijalima u ovoj velikoj kompaniji, koja uvijek ima sluha za naša obraćanja.

računar

KAKO SMO OBILJEŽILI 21.9. MEĐUNARODNI DAN MIRA?!

U proteklih 7 dana 14 učenika naše škole bilo je u svakodnevnom kontaktu sa 14 učenika Srednje tehničke škole iz Trebinja. Tokom ovog perioda nastojali su se uzajamno upoznati, razmijeniti mišljenja, iskustva, snove, nade…Večeras u 19:30 svi skupa smo se našli na Zoom sastanku, gdje smo čuli utiske nakon ovog sedmodnevnog druženja.Nastavi čitati

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
Grad Mostar
JU Srednja građevinska škola Mostar
Školski odbor
Na osnovu članova 62. i 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK-a („Službene novine
HNK-a“ broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK („Sl.
novine HNK“ broj: 5/19), člana 36. Pravila JU Srednje graĎevinske škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-1415-3/20 od 01.09.2020. godine i odluke Školskog
odbora broj: 05-04-36-867 /20 od 09.09.2020. godine, raspisuje se
JAVNI K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos
na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine
1. Profesor fizike 1 izvršilac (5 časova sedmično)
2. Profesor matematike 1 izvršilac (19 časova sedmično)
3. Profesor matematike 1 izvršilac (10 časova sedmično)
4. Profesor za predmet demokratija i ljudska prava 1 izvršilac (6 časova sedmično)
5. Profesor bosanskog jezika i književnosti 1 izvršilac (14 časova sedmično)
6. Profesor likovne grupe predmeta 1 izvršilac (20 časova sedmično)
7. Profesor graĎevinske grupe predmeta 3 izvršioca (60 časova sedmično)
8. Profesor graĎevinske grupe predmeta 1 izvršilac (12 časova sedmično)
9. Profesor arhitektonske grupe predmeta 2 izvršioca (40 časova sedmično)
10. Profesor arhitektonske grupe predmeta 1 izvršilac (2 časa sedmično)
11. Profesor ekonomske grupe predmeta 1 izvršilac (6 časova sedmično)
12. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja 1 izvršilac (20 časova sedmično)
13. Profesor engleskog jezika 1 izvršilac (8 časova sedmično)
14. Profesor njemačkog jezika 1 izvršilac (10 časova sedmično)
15. Profesor turskog jezika 1 izvršilac (6 časova sedmično)
16. Profesor islamske vjeronauke 1 izvršilac (5 časova sedmično)
17. Profesor praktične nastave – keramičar – teracer 1 izvršilac (6 časova sedmično)
18. Profesor hemije 1 izvršilac (3 časa sedmično)
19. Profesor informatike 1 izvršilac (8 časova sedmično)
20. Profesor geodetske grupe predmeta 1 izvršilac (4 časa sedmično)
21. Profesor biologije 1 izvršilac (2 časa sedmično)
22. Sekretar 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
23. Radnik na održavanju čistoće 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
Pored općih, Zakonom predviĎenih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne
uslove predviĎene važećim Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, važećim Nastavnim planom i
programom, Unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta, te ostalim normativnim aktima Škole i to:
– za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20. i 21.:
odgovarajuća visoka stručna sprema (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog, ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova;
– za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. i 21
položen stručni ispit
– za radno mjesto pod rednim brojem 4.: završena obuka za realizaciju sadržaja iz predmeta demokratija i ljudska
prava za srednje škole, kod organa nadležnog za obuku;
– za radno mjesto pod rednim brojem 16.: certifikat za obavljanje poslova vjeroučitelja izdat od Rijaseta Islamske
zajednice u BiH i sa potpisom reisu-l-uleme;
– za radno mjesto pod rednim brojem 17.: odgovarajuća stručna sprema (VŠS – VI stepen ili prvi ciklus Bolonjskog
sistema studiranja sa 180 ECTS bodova , VKV – V stepen, SSS – IV stepen – zvanje graĎevinski tehničar ili
arhitektonski tehničar);
– za radno mjesto pod rednim brojem 22.: odgovarajuća stručna sprema VŠS (VI stepen) ili VSS (VII stepen),
odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ili 240
ECTS bodova (prioritet imaju kandidati pravne struke), poznavanje rada na računaru;
– za radno mjesto pod rednim brojem 23.: završena Osnovna škola.
Uz potpisanu prijavu na konkurs (obavezno navesti adresu, kontakt telefon i e-mail adresu), sa naznakom pozicije
na koju se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:
– kraću biografiju,
– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,
12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. i 21.),
– izvod iz matične knjige roĎenih (u skladu sa zakonom),
– uvjerenje o državljanstvu (u skladu sa zakonom),
– uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih u toku školovanja na oba ciklusa studiranja relevantnog za obavljanje
poslova koji se traže konkursom,
– uvjerenje o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
– uvjerenje o radnom stažu na poslovima neposrednog odgojno-obrazovnog rada u odgojno-obrazovnim ustanovama,
– uvjerenje o radnom stažu na poslovima van neposrednog odgojno-obrazovnog rada, sa stručnom spremom koja se
traži konkursom, te
– ostale relevantne dokumente u skladu sa posebnim uslovima.

Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine
HNK“ broj: 6/18) prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju lica iz člana 1. Zakona, ukoliko uz
prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.
Navedenu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti originalnu, ili uredno ovjerenu fotokopiju (ne stariju od 6
mjeseci).
S kandidatima koji ispunjavaju tražene uslove obavit će se intervju u skladu s Poslovnikom o radu Konkursne
komisije. O terminu intervjua kandidati će biti obavješteni putem e-maila.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Priložena dokumentacija se neće vraćati.
Izabrani kandidati dužni su, prije zaključivanja ugovora o radu, dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
izdato od nadležne zdravstvene ustanove, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi
krivični postupak (dokumenti ne stariji od 6 mjeseci).
Kandidati sve informacije vezane za konkurs mogu dobiti na kontakt telefon 036 551 456.
Prijave na konkurs slati isključivo poštom na adresu:
JU Srednja graĎevinska škola Mostar
Konak bb
88000 Mostar
Sa naznakom „Prijava na konkurs – za konkursnu komisiju“

Obavijest

Za učenike koji imaju neko od hroničnih oboljenja neophodno je prije početka školske godine donijeti mišljenje nadležnog ljekara o procjeni zdravstvenog stanja djeteta i mogućnosti pohađanja nastave.

Direktor

Sanela Mesihović